Regulamin sklepu internetowego VENTICO.PL

Data publikacji: 06.06.2018r.

Sprzedaż elementów systemów oraz części  kominowych, ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji za pośrednictwem sklepu internetowego VENTICO (www.ventico.pl). Dane indentyfikacyjnie sprzedawcy: CONVECO Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie (05-200), Al. Armii Krajowej 64/7/17, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000406796, o kapitale zakładowym 51 000 PLN , NIP: 5270202845, REGON: 006223072, zwana dalej Sprzedawcą.

Kontakt ze Sprzedawcą:

CONVECO Sp. z o.o.

ul. Napoleońska 82

05-408 Glinianka

+48 (22) 243 30 82

+48 (22) 243 58 64

e-mail: conveco@conveco.pl lub sklep@ventico.pl

www.conveco.pl lub www.ventico.pl

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail sklep@ventico.pl.

§ 1

Definicje

Kupujący – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub podmiot dokonujący zakupów w Sklepie w zakresie związanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową

Sklep – sklep internetowy www.ventico.pl

Sprzedawca – CONVECO Sp. z o.o.

Regulamin – aktualna opublikowana wersja regulaminu sprzedaży w sklepie internetowym VENTICO (www.ventico.pl)

§ 2

Postanowienia wprowadzające

Sklep VENTICO służy do sprzedaży detalicznej  fabrycznie nowych części i/lub systemów wentylacyjnych, kominowych i tym podobnych. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.

Regulamin Sklepu opisuje zasady dokonywania transakcji, zasady zwrotów i reklamacji, zasady rejestracji użytkownika sklepu, logowania na konto użytkownika. Umowy sprzedaży w sklepie zawierane są w języku polskim. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą

Cenny produktów w Sklepie są cenami netto i brutto.

§ 3

Składanie zamówienia

W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:

  1. wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „DODAJ DO KOSZYKA”, przycisk „DODAJ DO KOSZYKA” zamieni się w przycisk „ZOBACZ KOSZYK”;
  2. po kliknięciu na przycisk „ZOBACZ KOSZYK” pojawi się widok koszyka;
  3. z widoku koszyka kliknąć w przycisk „PRZEJDŹ DO KASY”;
  4. pojawi się widok strony „SZCZEGÓŁY PŁATNOŚCI”, gdzie należy uzupełnić wymagane pola;
  5. po wypełnieniu szczegółów płatności należy kliknąć przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ”

Z chwilą złożenia zamówienia (kliknięcia w przycisk “KUPUJĘ I PŁACĘ ”) między Kupującym a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem.

§ 4

Formy dostawy i metody płatności

Formy dostawy określono w zakładce „Dostawa”.

Metody płatności określono w zakładce „Formy płatności”.

§ 5

Realizacja zamówienia

Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki.

Czas realizacji zamówienia każdorazowo wskazany jest w opisie produktu.

Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Kupującego.

Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki.

Czas realizacji zamówienia każdorazowo wskazany jest w opisie produktu.

Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Kupującego.

§ 6

Odstąpienie od umowy

Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz wykonana na indywidualne zamówienie (elementy lub części niestandardowe).

Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Aby dokonać zwrotu Kupujący powinien okazać dowód zakupu. Zwracany przedmiot nie może nosić oznak użytkowania, nie może być zniszczony.

§ 7

Odpowiedzialność za wady

Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

§ 8

Gwarancja

Produkty dostępne w Sklepie są objęte gwarancją producenta. Informacje o udzielanej przez producenta gwarancji znajdują się w opisie produktu.

§ 10

Reklamacje

W celu złożenia reklamacji Kupujący proszony jest o kontakt mailowy na adres:

sklep@ventico.pl

lub

telefoniczny

+48 601 537 843

Kupujący powinien przedstawić dowód zakupu oraz następujące informacje:

  1. opis problemu
  2. datę wystąpienia problemu
  3. oczekiwaną formę załatwienia reklamacji

§ 9

Dane osobowe i pliki cookies

Szczegółowe informacje dotyczące danych osobowych i plików cookies podano w zakładce Polityka Prywatności

§ 10

Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń

Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,

2) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 11

Postanowienia końcowe

Niniejszy regulamin ma charakter wiążący dla obu Stron umowy sprzedaży.

Regulamin wchodzi w życie z dniem: 06.06.2018r.

Ostatnia zmiana: 13.12.2019r. w zakresie nazwy podmiotu odpowiedzialnego

O wszelkich zmianach w regulaminie klienci sklepu informowani są na 30 dni przed ich wprowadzeniem drogą mailową oraz specjalnym komunikatem na stronie Sklepu.